REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SUPER PROFIT”
 
I. Postanowienia Ogólne
 
1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w Programie Lojalnościowym „Super Profit” (dalej zwany również Programem Lojalnościowym), jak również warunki korzystania z kart oraz karnetów lojalnościowych.
2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SA., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000065486 o kapitale zakładowym: 52 251 250,00 zł, NIP: 7921928232, REGON: 650975511 (dalej PSH Nasz Sklep).
3. Karnet oraz Karta Lojalnościowa stanowi własność Organizatora i może być wykorzystywana wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez Regulamin. Z Karnetu oraz Karty można korzystać wyłącznie w Sklepach biorących udział w programie Super Profit.
 
II. Definicje
 
1. Formularz – oznacza formularz zgłoszeniowy dostępny w Sklepie, który warunkuje aktywowanie Karty lub otrzymanie Karnetu.
2. Karta Lojalnościowa (Karta) – oznacza opatrzoną indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN kartę przekazaną Uczestnikowi do używania w celu umożliwienia wzięcia udziału w Programie Super Profit służąca do gromadzenia punktów w formie elektronicznej.
3. Karnet – książeczka przekazana Uczestnikowi do używania w celu umożliwienia udziału w Programie Super Profit służąca do gromadzenia punktów w formie naklejek.
4. Organizator – oznacza spółkę określona w pkt I.2.
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego Super Profit.
6. Uczestnik – oznacza sklep stacjonarny oznaczony plakatami, banerami informującymi o prowadzeniu programu lojalnościowego Super Profit.
7. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą aktywną Kartę lub Karnet dokonującą zakupu w Sklepie.
8. Zakup – oznacza zawarcie u Uczestnika umowy sprzedaży objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT. Zakup uważany jest za dokonany w chwili zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
 
III. Zasady Programu Lojalnościowego „Super Profit”
 
1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Programie Lojalnościowym powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Klientem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Warunkiem korzystania z Karty lub Karnetu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
4. Programem objęte są zakupy dokonywane przez Klientów u Uczestników, którzy przystąpili do Programu Lojalnościowego Super Profit i są oznaczeni plakatami informującymi o przeprowadzeniu programu Super Profit.
5. Czas trwania programu został określony w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Każdy Klient, który dokona jednorazowego zakupu na kwotę jednolicie ustaloną przez Uczestnika dla wszystkich swoich klientów otrzymuje 100 punktów w postaci naklejki lub w postaci punktów elektronicznych naliczonych na kartę.
7. Jednorazowy zakup za wielokrotność kwoty, ustalonej przez Uczestnika, upoważnia Klienta do otrzymania proporcjonalnie większej liczby naklejek lub naliczenia proporcjonalnie większej liczby punktów w formie elektronicznej na Kartę.
8. Klient ma możliwość otrzymania dodatkowych punktów, za zakup towarów wskazanych przez Organizatora.
9. Z programu wyłączone są następujące produkty:
a. Napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 tj. z dnia 2016.04.12).
b. Wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 tj. z dnia 2015.03.04).
c. Produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016.2142 t.j. z dnia 2016.12.23).
d. Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2017.149 tj. z dnia 2017.01.24.
Zakup wyżej wymienionych produktów ppkt a-d nie uprawnia do udziału w akcji, a wartość wskazanych artykułów zostanie odjęta od sumy za zakupy stanowiącej podstawę do naliczenia punktów.
10. Zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów w formie naklejek lub w formie elektronicznej, upoważnia Klienta do odebrania nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu.
11. Najpóźniej przed wydaniem nagrody Klient powinien podać dane osobowe pozwalające ustalić jego tożsamość.
12. Karta Lojalnościowa nie jest kartą płatniczą.
13. Do Karty Lojalnościowej może być przypisana dodatkowa Karta Lojalnościowa. W takim wypadku punkty naliczone na kartę dodatkową przekazywane są automatycznie na kartę główną. Tylko punkty na karcie głównej uprawniają do odbioru nagrody.
14. Administratorem danych osobowych zebranych w niniejszym programie jest Polska Sieć Handlowa „NASZ SKLEP” S.A. z siedzibą w Warszawie (przy ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. nr 5). Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu lojalnościowego „Super Profit”. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i numeru telefonu w celu realizacji programu jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia programu. Organizator nie przewiduje możliwości udziału w Programie Lojalnościowym z wykorzystaniem pseudonimu lub anonimowo. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez PSH Nasz Sklep danych osobowych Klienta zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.nasz-sklep.pl/promocje/pid/Promocje -super-profit/ oraz u Uczestnika.
15. Uczestnik może również  wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych administratora danych osobowych, obejmujących reklamę dla celów informowania Klientów poprzez sms o promocjach Organizatora.
16. Wszelkie zgody wyrażone przez Klienta, w tym dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowej lub używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, mogą być w każdej chwili odwołane. Korespondencja w/w zakresie może być kierowana w formie pisemnej na adres POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SA., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, lub za pośrednictwem emaila na adres: dane.osobowe@nasz-sklep.pl
 
IV. Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie reklamacje związanie z Programem Lojalnościowym w tym działaniem Karty należy zgłaszać na adres POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SA., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, lub za pośrednictwem emaila na adres: biuro@nasz-sklep.pl Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
2. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
3. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.nasz-sklep.pl oraz u Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonowania Karty lub Karnetu, zmian stosowanych rozwiązań technicznych w tym procedur korzystania z Karty lub Karnetu, zmiany przepisów prawa, interpretacji lub praktyki organów państwowych. O zmianach Uczestnicy mogą być informowani w formie pisemnej, jak również poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.
5. Klient może w każdym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności zrezygnować z posiadanej Karty, Karnetu poprzez wysłanie listu poleconego na adres na adres POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SA., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322) ul. Ciepłownicza 8, lub za pośrednictwem emaila na adres: biuro@nasz-sklep.pl
6. Rezygnacja z Karty, Karnetu oznacza dezaktywację Karty Lojalnościowej. Dezaktywacja Karty Lojalnościowej jest równoznaczna z rezygnacją z wykorzystania Karty Lojalnościowej na potrzeby programu Super Profit. Jeśli w chwili dezaktywacji Karty Lojalnościowej, Karnetu na Karcie lub Karnecie zapisane są jakiekolwiek punkty ulegają one przepadkowi.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SUPER PROFIT
 
Program Super Profit obowiązuje w dniach od 01.05.2023 r. do 30.04.2024 r.